Lect. univ. dr. Ștefan Gabriel BURCEA

PRODECAN: Educație și formare continuă

PROGRAM DE AUDIENȚE:

E-mail: stefan.burcea@amp.ase.ro

Sala 0033

 

RESPONSABILITĂȚI

 • coordonează activitatea didactică, îndeplinirea standardelor de calitate și propune măsuri de remediere a deficiențelor în domeniul activității didactice;
 • urmărește procesul de stabilire și actualizare a competențelor oferite de programele de studii universitare ale facultății;
 • răspunde de elaborarea planurilor de învățământ ale programelor de studii oferite de către facultate;
 • răspunde de procesul de actualizare a programelor analitice/fișelor de disciplină și menține legătura cu departamentele de specialitate pe parcursul acestui proces;
 • coordonează procesul de introducere a a programelor analitice/fișelor de disciplină în SIMUR și supraveghează actualizarea acestora de către titularii disciplinelor;
 • organizează examenele de admitere și de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat;
 • urmărește modul de îndeplinire a activităților didactice conform orarului stabilit la începutul fiecărui trimestru;
 • întocmește periodic rapoarte privind activitatea didactică;
 • coordonează planificarea sesiunilor de examene;
 • răspunde de procesul de evaluare periodică a programelor de studii, de armonizare a curriculei acestora cu cea a unor programe similare/cerințele pieței muncii și de elaborarea dosarelor de autoevaluare;
 • gestionează procesul de reacreditare instituțională la nivelul facultății;
 • supraveghează programele postuniversitare de pregătire profesională continuă;
 • coordonează procesul de evaluare periodică a cadrelor didactice de către studenți;
 • răspunde de managementul calității în învățământ;
 • avizează şi aprobă modificarea şi reprogamarea activităţilor didactice;
 • exercită și alte atribuții stabilite de către decanul facultății.