ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

SEMESTRUL II

BURSE SOCIALE 

Depunerea, la adresa de email secretariat@amp.ase.ro a dosarelor sociale pentru obținerea unei burse sociale pe semestrul  II al anului universitar 2022-2023 se va realiza în perioada 13-24 februarie 2023

BURSELE SOCIALE se acordă, la cerere, pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani, în limita a 30% din fondul total de burse alocat facultăţii, studenţilor integralişti, de la forma de finanţare buget, care dovedesc cu documente legalizate că se încadrează în următoarele categorii:

a. studenţi orfani sau studenţi proveniţi din case de copii sau plasament familial, în următoarea ordine de priorităţi:

a.1. orfani de ambii părinţi și studenţi proveniţi din case de copii sau plasament familial care nu au realizat în ultimele 3 luni înainte de începerea semestrului (noiembrie, decembrie 2022 si ianuarie 2023) un venit lunar net mai mare decât salariul de bază minim net pe economie;

a.2. orfani de un părinte a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului  (noiembrie, decembrie 2022 si ianuarie 2023)  un venit lunar net mai mare decât salariul de bază minim net pe economie;

b.  studenţi care se află în evidenţele dispensarului studenţesc şi atestă cu certificate medicale vizate de acesta că suferă de una dintre afecţiunile prevăzute de Ordinul Ministrului Educatiei Naționale nr. 3392/2017 și anume TBC, diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbţie gravă, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, insuficienţă renală cronică, epilepsie, astm bronşic, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice, surditate, fibroză chistică, infestare cu virusul HIV sau sunt bolnavi de SIDA, handicap locomotor,  spondilită anchilozantă sau reumatism articular.

c. studenţi a căror familie realizează, în cele 3 luni înainte de începerea semestrului  (noiembrie, decembrie 2022 si ianuarie 2023)   un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mic decât valoarea salariului de bază minim net pe economie

Studenţii care solicită bursă socială vor întocmi un dosar care să conţină:

a)  cerere tip (ce poate fi luată de la secretariatul facultatii sau de pe site-ul facultatii);

b)   copii act de identitate pentru toţi membrii familiei;

c)    documente doveditoare pentru încadrarea în una dintre categoriile prevăzute.

În sensul documentelor privind veniturile obţinute se înţelege, fără a se limita la acestea, următoarele:

a)    adeverinţă de salariat, în cazul veniturilor obţinute din salarii sau asimilate salariilor – cu specificarea salariului net pt fiecare dintre cele 3 luni;

b)   cupon de pensie, în cazul pensiilor (inclusiv pentru cele de urmaş, invaliditate etc.);

c)    cupon de şomaj, în cazul veniturilor din alocaţia de şomaj;

d)   hotărâre judecătorească de divorţ în cazul veniturilor din pensii alimentare;

e)    adeverinţă de la primărie, în cazul veniturilor agricole;

f)    adeverinţă de la ANAF în cazul veniturilor rezultate din activităţi independente şi a cedării folosinţei bunurilor, pt toți membrii majori;

g)   adeverinţă eliberată de şcoală sau universitate, în cazul burselor obţinute de fraţii solicitantului, dacă este cazul;

h)   extras de cont, în cazul veniturilor din dobânzi.

Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin social pentru studenții de la învățământul cu frecvență în anul universitar 2022-2023 poate fi consultata accesând urmatorul link.