ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

SEMESTRUL II

BURSE SOCIALE 

Depunerea, la adresa de email secretariat@amp.ase.ro a dosarelor sociale pentru obținerea unei burse sociale pe semestrul  II al anului universitar 2021-2022 se va realiza în perioada :

14 – 18 februarie 2022 (până la ora 13:00) – pentru studentii din anul I, studii universitare de licență și
14 – 25 februarie 2022 (până la ora 13:00) – pentru studentii din anul II și III studii universitare de licență și anii I și II studii universitare de masterat

BURSELE SOCIALE se acordă, la cerere, pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani, în limita a 30% din fondul total de burse alocat facultăţii, studenţilor integralişti, de la forma de finanţare buget, care dovedesc cu documente legalizate că se încadrează în următoarele categorii:

a. studenţi orfani sau studenţi proveniţi din case de copii sau plasament familial, în următoarea ordine de priorităţi:

a.1. orfani de ambii părinţi și studenţi proveniţi din case de copii sau plasament familial care nu au realizat în ultimele 3 luni înainte de începerea semestrului (noiembrie, decembrie 2021 și ianuarie 2022) un venit lunar net mai mare decât salariul de bază minim net pe economie;

a.2. orfani de un părinte a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului  (noiembrie, decembrie 2021 și ianuarie 2022)  un venit lunar net mai mare decât salariul de bază minim net pe economie;

b.  studenţi care se află în evidenţele dispensarului studenţesc şi atestă cu certificate medicale vizate de acesta că suferă de una dintre afecţiunile prevăzute de Ordinul Ministrului Educatiei Naționale nr. 3392/2017 și anume TBC, diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbţie gravă, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, insuficienţă renală cronică, epilepsie, astm bronşic, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice, surditate, fibroză chistică, infestare cu virusul HIV sau sunt bolnavi de SIDA, handicap locomotor,  spondilită anchilozantă sau reumatism articular.

c. studenţi a căror familie realizează, în cele 3 luni înainte de începerea semestrului  (noiembrie, decembrie 2021 și ianuarie 2022)   un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mic decât valoarea salariului de bază minim net pe economie

Studenţii care solicită bursă socială vor întocmi un dosar care să conţină:

a)    cerere tip (ce poate fi luată de la secretariatul facultatii sau de pe site-ul facultatii);

b)   copii act de identitate pentru toţi membrii familiei;

c)    documente doveditoare pentru încadrarea în una dintre categoriile prevăzute.

În sensul documentelor privind veniturile obţinute se înţelege, fără a se limita la acestea, următoarele:

a)    adeverinţă de salariat, în cazul veniturilor obţinute din salarii sau asimilate salariilor – cu specificarea salariului net pt fiecare dintre cele 3 luni;

b)   cupon de pensie, în cazul pensiilor (inclusiv pentru cele de urmaş, invaliditate etc.);

c)    cupon de şomaj, în cazul veniturilor din alocaţia de şomaj;

d)   hotărâre judecătorească de divorţ în cazul veniturilor din pensii alimentare;

e)    adeverinţă de la primărie, în cazul veniturilor agricole;

f)    adeverinţă de la ANAF în cazul veniturilor rezultate din activităţi independente şi a cedării folosinţei bunurilor, pt toți membrii majori;

g)   adeverinţă eliberată de şcoală sau universitate, în cazul burselor obţinute de fraţii solicitantului, dacă este cazul;

h)   extras de cont, în cazul veniturilor din dobânzi.

Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin social pentru studenții de la învățământul cu frecvență în anul universitar 2021-2022 poate fi consultata accesând urmatorul link.

NOU!!! Ca urmare a numărului de studenți care din motive obiective nu au putut depune dosarele de bursă socială pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022 în termenul stabilit în Calendarul Studentului pentru anul universitar 2021-2022, astăzi a fost aprobată în ședința Biroului Consiliului de Administrație prelungirea perioadei de depunere a dosarelor sociale pentru toți anii de studiu, la programele de studii universitare de licență și masterat, cu respectarea următorului calendar:

31 martie – 2 aprilie 2022 (până la ora 16:00) – Transmiterea, în format electronic, la adresele de email ale secretariatelor facultăților, a dosarelor pentru obținerea burselor sociale;

6 aprilie 2022 – Afișarea pe pagina www.webstudent.ase.ro a listelor cu studenții beneficiari ai burselor sociale;

Menționăm faptul că această etapă este dedicată exclusiv studenților care nu au putut depune în timp util dosarele de bursă socială. Documentele necesare și criteriile de acordare sunt cele stabilite în Metodologia privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă în anul universitar 2021-2022.