ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

SEMESTRUL II

BURSE SOCIALE 

Depunerea, la adresa de email secretariat@amp.ase.ro a dosarelor sociale pentru obținerea unei burse sociale pe semestrul  II al anului universitar 2023-2024 

BURSELE SOCIALE se acordă, la cerere, pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani, în limita a 30% din fondul total de burse alocat facultăţii, studenţilor integralişti, de la forma de finanţare buget, care dovedesc cu documente legalizate că se încadrează în următoarele categorii:

a. studenţi orfani sau studenţi proveniţi din case de copii sau plasament familial, în următoarea ordine de priorităţi:

a.1. orfani de ambii părinţi și studenţi proveniţi din case de copii sau plasament familial care nu au realizat în ultimele 12 luni înainte de începerea semestrului un venit lunar net mai mare decât salariul de bază minim net pe economie;

a.2. orfani de un părinte a căror familie nu a realizat în cele 12 luni înainte de începerea semestrului  un venit lunar net mai mare decât salariul de bază minim net pe economie;

b. studenţi care se află în evidenţele dispensarului studenţesc ASE şi atestă cu certificate medicale vizate de acesta că suferă de una dintre afecţiunile: studenţii bolnavi de tuberculoză, care se află în evidenţa unităţilor medicale – pe perioada tratamentului tuberculostatic, diabet insulinonecesitant, boli maligne, sindroame de malabsorbţie severe, boală cronică de rinichi în program de dializă, astm bronşic persistent moderat sau sever, epilepsie grand mal, cardiopatii congenitale, hepatită cronică cu fibroză avansată (stadiu F3 sau F4), glaucom, miopie gravă, boli imunologice autoimune forme severe, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice severe care necesită tratament continuu sau spitalizări frecvente, surditate bilaterală, fibroză chistică, cei infectaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor şi încadraţi într-un grad de invaliditate, fără a lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

c. studenţi a căror familie realizează, în cele 12 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar, un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mic decât valoarea salariului de bază minimum net pe economie.

Studenţii care solicită bursă socială vor întocmi un dosar care să conţină:

a) cererea solicitantului, însoțită de o declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit, și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei, pentru toți membrii familiei.
b) pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Studentul are obligaţia să realizeze toate diligențele pentru aducerea documentului. În caz contrar, studentul pierde dreptul la bursă şi va trebui să restituie sumele încasate. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care nimeni din familia studentului, incluzându-l şi pe acesta, nu realizează venituri sau cel puţin un părinte al studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;
c) copii ale certificatului/certificatelor de deces ale părintelui/părinților, hotărârea privind darea în plasament, alte documente atestatoare dacă este cazul.
d) certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul.
e) copii ale actelor de identitate pentru toţi membrii familiei, dacă este cazul.

Cerere Tip
Declarație pe propria răspundere
Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin social pentru studenții de la învățământul cu frecvență în anul universitar 2023-2024 poate fi consultata accesând urmatorul link.