Lect. univ. dr. Oana Matilda SABIE

PRODECAN: Cercetarea-dezvoltarea-inovarea și relațiile internaționale

PROGRAM DE AUDIENȚE: Joi 14:00 – 16:00

E-mail: oana.sabie@amp.ase.ro

Sala 0033

RESPONSABILITĂȚI

 • coordonează activitatea ştiinţifică din facultate, domeniul relaţiilor internaţionale şi mobilităţile studenţeşti;
 • coordonează activitățile centrelor de cercetare ale facultății;
 • coordonează organizarea și desfășurarea evenimentelor/manifestărilor științifice naționale și internaționale ale facultății, manifestările științifice studențești și, dacă este cazul coordonează procesul de publicare a volumelor acestora;
 • coordonează activităţile ştiinţifice ale studenţilor, masteranzilor;
 • răspunde de elaborarea raportului anual de cercetare la nivelul facultății și coordonează activitatea de raportare a activității de cercetare științifică și publicistică a cadrelor didactice din facultate;
 • propune măsuri de remediere a deficiențelor în domeniul activității de cercetare;
 • coordonează acțiunile de sprijinire a publicațiilor facultății;
 • organizează și gestionează procesul de implicare a membrilor comunității academice a facultății în proiectele de cercetare cu finanțare națională și internațională;
 • asigură informarea comunității facultății cu privire la oportunități de cerecetare;
 • răspunde de gestionarea relațiilor internaționale cu universitățile ce au facultăți de profil, în special, cu centre și institute de cercetare științifică, asociații profesionale;
 • coordonează procesul de internaționalizare a facultății;
 • răspunde de extinderea reţelei de mobilităţi și coordonează mobilitățile externe ale cadrelor didactice și studenților;
 • gestionează procesul de încheiere a contractelor de studii și participă la echivalarea perioadelor de studii efectuate în cadrul programelor de mobilitate ale facultății;
 • exercită și alte atribuții stabilite de către decanul facultății.