PROMOVAREA ŞI TRECEREA DE LA UN AN DE STUDIU LA ALTUL

Promovarea unui an de studii este condiţionată de obţinerea a minimum 60 credite de studii transferabile aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ al programului de studii respectiv.

Studenții  pot accede în anii următori de studiu fără să realizeze toate creditele de studiu transferabile din anii anteriori, după cum urmează:

  1. din anul I în anul al II-lea, dacă au obţinut minimum 30 credite de studii transferabile aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ; în caz contrar, studenţii vor fi exmatriculaţi, cu drept de reînmatriculare;
  2. trecerea din anul al II-lea în al III-lea se face dacă au obţinut cumulativ (anii I şi al II-lea) minimum 75 credite de studii transferabile aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ; în caz contrar, studenţii vor fi exmatriculaţi, cu drept de reînmatriculare.

Promovarea anului al III-lea este condiţionată de obţinerea, cumulativ (anii I-III), a minimum 180 de credite de studii transferabile aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ, precum şi de promovarea disciplinei Educaţie fizică şi sport; în caz contrar, studenţii pot urma, la cerere, doar în regim cu taxă, anul III suplimentar.

În anul III suplimentar, studenţii se pot înscrie o singură dată; studenţii care nu se înscriu sau care nu promovează anul suplimentar vor fi exmatriculaţi. Pe parcursul anului III suplimentar studenţii nu pot beneficia de întrerupere de studii.

Numărul minim de credite de studii transferabile necesar pentru a accede în anul următor nu le cumulează pe cele de la disciplina Educaţie fizică şi sport şi de la disciplinele facultative.

EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR

Evaluarea cunoştinţelor studenţilor se face fie cu note la disciplinele obligatorii şi opţionale, fie cu calificativul admis/respins la disciplinele facultative şi la disciplina Educaţie fizică şi sport. Nota este un număr întreg de la 10 la 1. Nota minimă de promovare este 5. În cazul disciplinelor facultative şi a disciplinei Educaţie fizică şi sport, calificativul admis atestă promovarea. Starea de scutit medical nu influenţează absolvirea studiilor.

Evaluările la disciplinele nepromovate din anii de studiu precedenţi se fac în sesiunile corespunzătoare, conform conţinutului planului de învăţământ aferent promoţiei din care studentul face parte şi fişelor de disciplină.

Pentru disciplinele nepromovate, studentul trebuie să-şi refacă, în anul în care susţine evaluarea, obligaţiile din timpul semestrului. În cazul în care disciplina pentru care trebuie să-şi refacă activitatea nu mai figurează în planul de învăţământ, evaluarea acesteia se va face exclusiv prin examen, nota finală fiind dată de nota obţinută la acesta.

Evaluarea cunoştinţelor la Practica de specialitate se face prin colocviu, cu notă. Nepromovarea colocviului conduce la refacerea activităţii de practică în anul universitar următor.

Studenţii pot susţine, în sesiunea de reprogramare, evaluările de la care au absentat sau pe care nu le-au promovat în cadrul sesiunilor anterioare, indiferent de numărul creditelor acumulate. Evaluările cunoştinţelor în sesiunea de reprogramare se plătesc, exceptând cazul în care studenţii au absentat în sesiunea de examinare corespunzătoare semestrului în care este programată disciplina, conform planului de învăţământ aferent anului universitar în care este înscris; în cazul în care un student este declarat absent în sesiunea de reprogramare, evaluarea ulterioară se va plăti, indiferent de motivul pentru care a absentat.

TAXA TREBUIE ACHITATĂ CU CEL PUŢIN DOUĂ ZILE LUCRĂTOARE ÎNAINTE DE SUSŢINEREA EVALUĂRII LA UNA DINTRE CASIERIILE UNIVERSITĂŢII SAU CU CEL PUŢIN PATRU ZILE LUCRĂTOARE LA GHIŞEELE BĂNCILOR AGREATE DE ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI.

Pentru a afla MODALITĂȚILE DE ACHITARE A TAXELOR PENTRU DISCIPLINELE NEPROMOVATE accesați urmatorul link.

NOTĂ: Evaluările din sesiunea de reprogramare se plătesc şi de studenţii care au fost reînmatriculaţi şi de cei aflati in an suplimentar care nu s-au prezentat la evaluari  în sesiunile normale.

REZULTATELE EVALUĂRILOR vor fi comunicate studenţilor în maximum o zi de la data susţinerii pentru examenele orale şi, respectiv, în trei zile lucrătoare pentru examenele scrise, cu excepția sesiunii anterioare celei de reprogramare speciale pentru anul III, unde termenul este de două zile.

COMUNICAREA REZULTATELOR SE FACE EXCLUSIV PRIN PAGINA PERSONALĂ A STUDENTULUI.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele evaluărilor prin probe scrise se depun în scris la secretariatul facultăţii, în termen de 24 de ore de la postarea rezultatelor pe pagina personală şi sunt analizate de comisia de rezolvare a contestaţiilor.