PROMOVAREA ŞI TRECEREA DE LA UN AN DE STUDIU LA ALTUL

Promovarea unui an de studii este condiţionată de obţinerea a minimum 60 credite de studii transferabile aferente disciplinelor din planul de învăţământ al programului de studii respectiv.

Studenții pot accede în anul următor de studiu fără să realizeze toate creditele de studiu transferabile din anul anterior, după cum urmează:

  1. din anul I în anul al II-lea, dacă au obținut minimum 45 credite de studii transferabile; în caz contrar, studenții vor fi exmatriculați, cu drept de reînmatriculare;
  2. promovarea anului II este condiționată de obținerea, cumulativ (anii I-II), a celor minimum 120 credite de studii transferabile aferente disciplinelor din planul de învățământ; în caz contrar, studenții pot urma, la cerere, anul II suplimentar.

Anul suplimentar se plătește și nu se poate repeta. Pe parcursul anului suplimentar studenții nu pot beneficia de întrerupere de studii. Studenții care nu promovează anul suplimentar vor fi exmatriculați.

EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR

Evaluarea cunoștințelor studenților se face cu note. Nota este un număr întreg de la 10 la 1. Nota minimă de promovare este 5.

Evaluările la disciplinele nepromovate din anul de studiu precedent se fac în sesiunile corespunzătoare conform conținutului planului de învățământ aferent promoției din care studentul face parte și fișelor disciplinelor.

Pentru disciplinele nepromovate, studentul trebuie să-și refacă, în anul în care susține evaluarea, obligațiile din timpul semestrului. În cazul în care disciplina pentru care trebuie să-și refacă activitatea nu mai figurează în planul de învățământ, evaluarea acesteia se va face exclusiv prin examen, nota finală fiind dată de nota obținută la acesta.

Evaluarea cunoștințelor la Practica de specialitate se face prin colocviu, cu notă. Nepromovarea colocviului conduce la refacerea activității de practică în anul universitar următor, pe parcursul anului II suplimentar.

Studenții pot susține, în sesiunea de reprogramare, evaluările de la care au absentat sau pe care nu leau promovat în cadrul sesiunilor anterioare, indiferent de numărul creditelor acumulate. Evaluările cunoștințelor în sesiunea de reprogramare se plătesc, exceptând cazul în care studenții au absentat în sesiunea de examinare corespunzătoare semestrului în care este programată disciplina, conform planului de învățământ aferent anului universitar în care este înscris; în cazul în care un student este declarat absent și în sesiunea de reprogramare, evaluarea ulterioară se va plăti, indiferent de motivul pentru care a absentat. Evaluările din sesiunea de reprogramare se plătesc și de către studenții care au fost reînmatriculați și nu s-au prezentat în sesiunile normale.

TAXA TREBUIE ACHITATĂ CU CEL PUŢIN DOUĂ ZILE LUCRĂTOARE ÎNAINTE DE SUSŢINEREA EVALUĂRII LA UNA DINTRE CASIERIILE UNIVERSITĂŢII SAU CU CEL PUŢIN PATRU ZILE LUCRĂTOARE LA GHIŞEELE BĂNCILOR AGREATE DE ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI.

Pentru a afla MODALITĂȚILE DE ACHITARE A TAXELOR PENTRU DISCIPLINELE NEPROMOVATE accesați urmatorul link.

NOTĂ: Evaluările din sesiunea de reprogramare se plătesc şi de studenţii care au fost reînmatriculaţi şi de cei aflati in an suplimentar care nu s-au prezentat la evaluari în sesiunile normale.

REZULTATELE EVALUĂRILOR vor fi comunicate studenților în maximum o zi de la data susținerii pentru examenele orale și, respectiv, în patru zile lucrătoare pentru examenele scrise.

COMUNICAREA REZULTATELOR SE FACE EXCLUSIV PRIN PAGINA PERSONALĂ A STUDENTULUI.

Eventualele contestații cu privire la rezultatele evaluărilor prin probe scrise se depun în scris la secretariatul facultății, în termen de 24 de ore de la postarea rezultatelor pe pagina personală.