DECAN – Prof. univ. dr. Elvira NICA

Obiective strategice:

 • îndeplinirea valorilor pentru criteriile și indicatorii de performanță din contractul de management al Rectorului Academiei de Studii Economice din București conform Anexei 1 și urmărirea direcțiilor reformei derivate din specificul obiectivelor Strategiei Europa 2020;
 • îmbunătățirea calității sistemului educațional prin asumarea responsabilității de către corpul profesoral și orientarea învățământului către cerințele pieței muncii, promovarea unui învățământ bazat pe motivare, creativitate şi cooperare;
 • intensificarea cercetării științifice îndreptată spre obținerea de performanțe, eficiență și caracterul aplicabil al rezultatelor obținute
 • consolidarea și dezvoltarea relațiilor internaționale prin sporirea parteneriatelor cu universități de prestigiu din străinătate;
 • dialogul și realizarea unui parteneriat academic cu studenții în fundamentarea și adoptarea deciziilor, crearea condițiilor pentru manifestarea creativității, a spiritului practic, social, etc.;
 • promovarea parteneriatului cu mediul economico-social, redefinit prin prisma procesului educațional și activităților de cercetare științifică;
 • adaptarea disciplinelor din curriculum în conformitate cu elementele conținute de Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), prin raportarea la mediul socio-economic și la standardele europene de predare şi cercetare în domeniu prin dezvoltarea abilităților de contextualizare care să conducă la maximizarea șanselor de reușită profesională;
 • motivarea și antrenarea membrilor comunității FAMP în realizarea obiectivelor și asigurarea transparenței prin diseminarea tuturor informațiilor de interes în rândul acestora.

Prodecan –lect. univ. dr. Oana Matilda SABIE – Cercetare dezvoltare inovare și relațiile internaționale:

 • coordonează activitățile centrelor de cercetare ale facultății;
 • coordonează manifestările științifice internaționale ale facultății;
 • coordonează acțiunile de sprijinire a publicațiilor facultății;
 • răspunde de elaborarea raportului anual de cercetare la nivelul facultății;
 • organizează și gestionează procesul de implicare a membrilor comunității academice a facultății în proiectele de cercetare cu finanțare națională și internațională;
 • răspunde de gestionarea relațiilor internaționale cu universitățile ce au facultăți de profil, în special, cu centre și institute de cercetare științifică, asociații profesionale;
 • răspunde de extinderea reţelei de mobilităţi și coordonează mobilitățile externe ale cadrelor didactice și studenților;
 • gestionează procesul de încheiere a contractelor de studii și participă la echivalarea perioadelor de studii efectuate în cadrul programelor de mobilitate ale facultății;
 • exercită și alte atribuții stabilite de către decanul facultății.

Prodecan – lect. univ. dr.  Ștefan Gabriel BURCEA – Educație și formare continuă:

 • urmărește procesul de stabilire și actualizare a competențelor oferite de programele de studii universitare ale facultății;
 • răspunde de elaborarea planurilor de învățământ ale programelor de studii oferite de către facultate;
 • răspunde de procesul de actualizare a programelor analitice/fișelor de disciplină și menține legătura cu departamentele de specialitate pe parcursul acestui proces;
 • coordonează procesul de introducere a a programelor analitice/fișelor de disciplină în SIMUR și supraveghează actualizarea acestora de către titularii disciplinelor;
 • organizează examenele de admitere și de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat;
 • gestionează procesul de reacreditare instituțională la nivelul facultății;
 • supraveghează programele postuniversitare de pregătire profesională continuă;
 • coordonează procesul de evaluare periodică a cadrelor didactice de către studenți;
 • răspunde de managementul calității în învățământ;
 • exercită și alte atribuții stabilite de către decanul facultății.

Prodecan – prof. univ. dr. Ruxandra Irina POPESCU  – Relațiile cu studenții și mediul economico-social:

 • răspunde de gestionarea relațiilor interinstituționale și cu mediul economico-social;
 • dezvoltă programe/proiecte în parteneriat cu mediul economico-social;
 • administrează procesul de asigurare a bazelor de practică pentru studenții de la ciclul de studii universitare de licență și masterat;
 • monitorizează procesul de desfășurare a practicii de specialitate și programele de intership ale facultății;
 • organizează și coordonează procesul de acordare a burselor studențești;
 • coordonează procesul de organizare a evenimentelor social-culturale pentru membrii comunității facultății;
 • răspunde de relația cu studenții facultății și problematica socială a acestora, organizează periodic întâlniri, activități extrașcolare cu studenții;
 • menține relația cu absolvenții și supraveghează patforma e-alumni;
 • coordonează acțiunile de marketing educațional pentru promovarea facultății în licee, organizează evenimente în acest scop;
 • răspunde de relația cu învățământul preuniversitar;
 • exercită și alte atribuții stabilite de către decanul facultății.
View Courses
0
Students
0
Courses
0
Teachers
0
Locations