Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Administrație și Management Public

Echipa managerială


DECAN

Prof. univ. dr. Elvira NICA

Obiective strategice:

 • îndeplinirea valorilor pentru criteriile și indicatorii de performanță din contractul de management al Rectorului Academiei de Studii Economice din București conform Anexei 1 și urmărirea direcțiilor reformei derivate din specificul obiectivelor Strategiei Europa 2020;
 • îmbunătățirea calității sistemului educațional prin asumarea responsabilității de către corpul profesoral și orientarea învățământului către cerințele pieței muncii, promovarea unui învățământ bazat pe motivare, creativitate şi cooperare;
 • intensificarea cercetării științifice îndreptată spre obținerea de performanțe, eficiență și caracterul aplicabil al rezultatelor obținute
 • consolidarea și dezvoltarea relațiilor internaționale prin sporirea parteneriatelor cu universități de prestigiu din străinătate;
 • dialogul și realizarea unui parteneriat academic cu studenții în fundamentarea și adoptarea deciziilor, crearea condițiilor pentru manifestarea creativității, a spiritului practic, social, etc.;
 • promovarea parteneriatului cu mediul economico-social, redefinit prin prisma procesului educațional și activităților de cercetare științifică;
 • adaptarea disciplinelor din curriculum în conformitate cu elementele conținute de Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), prin raportarea la mediul socio-economic și la standardele europene de predare şi cercetare în domeniu prin dezvoltarea abilităților de contextualizare care să conducă la maximizarea șanselor de reușită profesională;
 • motivarea și antrenarea membrilor comunității FAMP în realizarea obiectivelor și asigurarea transparenței prin diseminarea tuturor informațiilor de interes în rândul acestora.

PRODECAN responsabil cu cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea şi inovarea

Prof. univ. dr. Daniela Luminiţa CONSTANTIN

Contact: tel. 021.319.19.00/01, interior 553; fax. : 021.319.18.99; email: danielaconstantin_2005@yahoo.com

Audienţe: marţi, 13:00-15:00, sala 0033

Domenii:

 • cercetare ştiinţifică;
 • dezvoltarea de proiectele de cercetare cu finanţare naţională şi internaţională;
 • relaţii internaţionale;
 • mobilităţi studenţeşti şi ale cadrelor didactice;
 • activitatea publicistică a Facultăţii de Administraţie şi Management Public;
 • activitatea centrelor de cercetare ale facultăţii;
 • managementul calităţii în cercetare;
 • implementarea sistemului de control intern.

PRODECAN responsabil cu mediul economico-social şi relaţiile cu studenţii

Prof. univ. dr. Margareta Stela FLORESCU

Contact: tel. 021.319.19.00/01, interior 553; fax: 021.319.18.99; email: icefaceus@yahoo.com

Audienţe: joi, 13:00-15:00, sala 0033

Domenii:

 • relaţii cu mediul economico-social;
 • relaţii cu alte universităţi şi cu învăţământul preuniversitar;
 • dezvoltarea de programe/proiecte în parteneriat cu mediul economico-social;
 • parteneriate pentru practica de specialitate a studenţilor;
 • organizarea şi funcţionarea serviciilor oferite studenţilor şi dezvoltarea relaţiilor cu organizaţiile şi asociaţiile studenţilor;
 • burse şi alte forme de sprijin pentru studenţi;
 • organizarea evenimentelor social-culturale pentru membrii comunităţii facultăţii;
 • cooperarea cu absolvenţii şi dezvoltarea platformei e-Alumni.

PRODECAN responsabil cu educaţia şi formarea continuă

Lect. univ. dr. Oana Matilda SABIE

Contact: tel. 021.319.19.00/01, interior 553; fax: 021.319.18.99; email: oana_maty@yahoo.com

Audienţe: miercuri, 10:30-12:30, sala 0033

Domenii:

 • programele de studii (licenţă şi masterat);
 • programele postuniversitare de pregatire profesională continuă;
 • examene de admitere, licenţă, disertaţie;
 • activităţi de perfecţionare a personalului didactic şi evaluarea cadrelor didactice de către studenţi;
 • evaluarea externă a procesului educaţional;
 • biblioteca clasică şi virtuală;
 • managementul calităţii în învăţământ;
 • dezvoltarea sistemului informatic integrat de la nivelul facultăţii (e-Guvernanţă).