Programul de studii de licenţă „Resurse Umane” formează viitorii specialişti în resurse umane, facilitând dobândirea unor competenţe generale şi transversale adaptate cerinţelor specifice posturilor din cadrul departamentelor de resurse umane ale organizaţiilor din sectorul privat, public şi nonguvernamental.

Planul de învâţământ al specializării „Resurse Umane” este disponibil aici

Fişele disciplinelor studiate în cadrul programului de licenţă „Resurse Umane” pot fi consultate aici

Competenţele generale dobândite la finalizarea programului de studii sunt următoarele:

CG1. Proiectarea şi realizarea de cercetări sociologice, culegerea, prelucrarea, analizarea şi interpetarea de date sociale, în cadrul organizaţiilor private şi publice sau în contextul unor cercetări culturale, studii de piaţă, analize de impact etc.;

CG2. Diagnosticarea mediului organizaţional şi gestionarea sistemelor de date sociale;

CG3. Utilizarea adecvată a perspectivei sociologice aplicate;

CG4. Identificarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane din organizaţie, prin aplicarea de metode specifice;

CG5. Analiza interacţiunii resurselor umane.

Competenţe transversale însuşite în cadrul programului de studii sunt următoarele:

CT1. Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă, de punctualitate şi răspundere personală fată de rezultat, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională;

CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup a capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă;

CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) în limba română şi într-o limba de circulaţie internațională.