Programul de licenţă „Administraţie Publică” este acreditat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior şi permite dobândirea unor competenţe generale şi de specialitate adaptate cerinţelor şi provocările specifice locurilor de muncă din sectorul public şi nonguvernamental.

Planul de învâţământ al specializării „Administraţie Publică” poate fi consultat aici

Fişele disciplinelor studiate în cadrul programului de studii de licenţă „Administraţie Publică” pot fi consultate aici

Competenţele generale dobândite la finalizarea programului de studii sunt următoarele:

CG1. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor şi abordărilor fundamentale din domeniul ştiinţelor economice şi administrative în dialogul şi interacţiunea profesională cu specialişti din alte domenii fundamentale de cunoaştere;

CG2. Aplicarea şi transferul în contexte economice bine definite a abilităţilor fundamentale de tip conceptual-metodologic în analiza şi soluţionarea de probleme practice la nivel de organizaţie/instituţie angajatoare;

CG3. Analiza, sinteza şi interpretarea cantitativă şi calitativă a informaţiilor/datelor referitoare la activitatea economico-socială în scopul elaborării de rapoarte şi studii necesare conducerii organizaţiilor;

CG4. Aplicarea integrată a conceptelor şi metodelor specifice ştiinţelor economice şi administrative în formularea de argumente şi dezvoltarea de alternative decizionale pentru organizaţia/instituţia angajatoare sau la nivel macroeconomic.

Competenţele de specialitate dobândite în urma absolvirii programului de studii sunt următoarele:

CS1. Evaluarea, interpretarea şi explicarea într-o viziune integratoare a fenomenelor şi tendinţelor constatate în economie, societate şi în managementul organizaţiilor publice;

CS2. Aplicarea metodelor, instrumentelor şi tehnicilor manageriale la specificul sectorului public în domenii specifice precum: administraţia publică, furnizarea de servicii publice, achiziţii publice, investiţii publice, proiecte publice, resurse umane etc.;

CS3. Cunoaşterea şi înţelegerea unor aspecte care reglementează raporturile constituţionale dintre autorităţile publice din România, a unor aspecte privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea autorităţilor şi instituţiilor publice din România şi Uniunea Europeană, raporturile de serviciu dintre funcţionari şi autorităţile şi instituţiile administraţiei publice, raporturile de muncă dintre personalul angajat şi instituţiile angajatoare;

CS4. Cunoaşterea şi înţelegerea unor aspecte tehnico-legislative privind activitatea de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului;

CS5. Cunoaşterea şi utilizarea unor metode şi tehnici privind elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor publice naţionale şi europene;

CS6. Cunoaşterea şi utilizarea tehnologiilor informatice şi de comunicaţie utilizabile în administraţia publică, formarea deprinderilor de lucru cu instrumente specifice;

CS7. Însuşirea şi punerea în practică a metodologiei de fundamentare şi elaborare a unor proiecte în sectorul public;

CS8. Înţelegerea şi aplicarea conceptelor, tehnicilor şi metodelor de contabilitate specifice instituţiilor publice.