Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Administrație și Management Public

Echipa managerială


DECAN

Prof. univ. dr. Elvira NICA

Obiective strategice:

  • îndeplinirea valorilor pentru criteriile și indicatorii de performanță din contractul de management al Rectorului Academiei de Studii Economice din București conform Anexei 1 și urmărirea direcțiilor reformei derivate din specificul obiectivelor Strategiei Europa 2020;
  • îmbunătățirea calității sistemului educațional prin asumarea responsabilității de către corpul profesoral și orientarea învățământului către cerințele pieței muncii, promovarea unui învățământ bazat pe motivare, creativitate şi cooperare;
  • intensificarea cercetării științifice îndreptată spre obținerea de performanțe, eficiență și caracterul aplicabil al rezultatelor obținute
  • consolidarea și dezvoltarea relațiilor internaționale prin sporirea parteneriatelor cu universități de prestigiu din străinătate;
  • dialogul și realizarea unui parteneriat academic cu studenții în fundamentarea și adoptarea deciziilor, crearea condițiilor pentru manifestarea creativității, a spiritului practic, social, etc.;
  • promovarea parteneriatului cu mediul economico-social, redefinit prin prisma procesului educațional și activităților de cercetare științifică;
  • adaptarea disciplinelor din curriculum în conformitate cu elementele conținute de Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), prin raportarea la mediul socio-economic și la standardele europene de predare şi cercetare în domeniu prin dezvoltarea abilităților de contextualizare care să conducă la maximizarea șanselor de reușită profesională;
  • motivarea și antrenarea membrilor comunității FAMP în realizarea obiectivelor și asigurarea transparenței prin diseminarea tuturor informațiilor de interes în rândul acestora.

lect. univ. dr. Oana Matilda SABIE – Cercetarea-dezvoltarea-inovarea și relațiile internaționale:

–          coordonează activitățile centrelor de cercetare ale facultății;

–          coordonează manifestările științifice internaționale ale facultății;

–          coordonează acțiunile de sprijinire a publicațiilor facultății;

–          răspunde de elaborarea raportului anual de cercetare la nivelul facultății;

–          organizează și gestionează procesul de implicare a membrilor comunității academice a facultății în proiectele de cercetare cu finanțare națională și internațională;

–          răspunde de gestionarea relațiilor internaționale cu universitățile ce au facultăți de profil, în special, cu centre și institute de cercetare științifică, asociații profesionale;

–          răspunde de extinderea reţelei de mobilităţi și coordonează mobilitățile externe ale cadrelor didactice și studenților;

–          gestionează procesul de încheiere a contractelor de studii și participă la echivalarea perioadelor de studii efectuate în cadrul programelor de mobilitate ale facultății;

–          exercită și alte atribuții stabilite de către decanul facultății.

lect. univ. dr. BURCEA Ștefan Gabriel – Educație și formare continuă:

–          urmărește procesul de stabilire și actualizare a competențelor oferite de programele de studii universitare ale facultății;

–          răspunde de elaborarea planurilor de învățământ ale programelor de studii oferite de către facultate;

–          răspunde de procesul de actualizare a programelor analitice/fișelor de disciplină și menține legătura cu departamentele de specialitate pe parcursul acestui proces;

–          coordonează procesul de introducere a a programelor analitice/fișelor de disciplină în SIMUR și supraveghează actualizarea acestora de către titularii disciplinelor;

–          organizează examenele de admitere și de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat;

–          gestionează procesul de reacreditare instituțională la nivelul facultății;

–          supraveghează programele postuniversitare de pregătire profesională continuă;

–          coordonează procesul de evaluare periodică a cadrelor didactice de către studenți;

–          răspunde de managementul calității în învățământ;

–          exercită și alte atribuții stabilite de către decanul facultății.

prof. univ. dr. POPESCU Ruxandra Irina – Relațiile cu studenții și mediul economico-social:

–          răspunde de gestionarea relațiilor interinstituționale și cu mediul economico-social;

–          dezvoltă programe/proiecte în parteneriat cu mediul economico-social;

–          administrează procesul de asigurare a bazelor de practică pentru studenții de la ciclul de studii universitare de licență și masterat;

–          monitorizează procesul de desfășurare a practicii de specialitate și programele de intership ale facultății;

–          organizează și coordonează procesul de acordare a burselor studențești;

–          coordonează procesul de organizare a evenimentelor social-culturale pentru membrii comunității facultății;

–          răspunde de relația cu studenții facultății și problematica socială a acestora, organizează periodic întâlniri, activități extrașcolare cu studenții;

–          menține relația cu absolvenții și supraveghează patforma e-alumni;

–          coordonează acțiunile de marketing educațional pentru promovarea facultății în licee, organizează evenimente în acest scop;

–          răspunde de relația cu învățământul preuniversitar;

–          exercită și alte atribuții stabilite de către decanul facultății.

All Rights Reserved © FAMP 2018 Webmaster: sburlacu@man.ase.ro