Sesiunea de reprogramare 

Licență

Reprogramare_an III_AP_ses. 1

Reprogramare_an III_RU_ses. 1

Masterat

Reprogramare_an I_AMP

Reprogramare_an I_APIE

Reprogramare_an I_MRUSP

Reprogramare_an II_AMP

Reprogramare_an II_APIE

Reprogramare_an II_MRUSP

 

SESIUNE DE REFACERE A PREZENTELOR LA EDUCATIE FIZICA SI SPORT

PROGRAMAREA EVALUARII PROBELOR DE VERIFICARE SI A EXAMENELOR aferente sem. II, an univ. 2019-2020.

Licență

Anul I

Examene_an I_sem II_AP

Examene_an-I_sem-II_RU

Anul II

Examene_an II_sem II_AP

Examene_an-II_sem-II_RU

Anul III

Examene_an III_sem II_AP

Examene_an III_sem II_RU

Masterat

Anul I

Examene _an I_sem II_AMP

Examene _an I_sem II_APIE

Examene _an I_sem II_MRUSP

Anul II

Examene _an II_sem II_AMP

Examene _an II_sem II_APIE

Examene _an II_sem II_MRUSP

 

Graficul activităților din cadrul Academiei de Studii Economice din București este disponibil aici, pentru ciclul licență și aici, pentru ciclul masterat.

Calendarul studentului ASE poate fi accesat aici.

ORAR

pentru modificări de ultim moment vă rugăm să urmăriţi avizierul FAMP, Căderea Bastiliei, Parter, între sălile 0032 şi 0034

INFORMAȚII DE INTERES PENTRU  STUDENȚI (EXTRASE DIN REGLEMENTĂRILE A.S.E.)

PROMOVAREA ŞI TRECEREA DE LA UN AN DE STUDIU LA ALTUL

Promovarea unui an de studii este condiţionată de obţinerea a minimum 60 credite de studii transferabile aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ al programului de studii respectiv.

Pentru studenții înmatriculați în anul 2018, aceștia pot accede în anii următori de studiu fără să realizeze toate creditele de studiu transferabile din anii anteriori, după cum urmează:

  1. din anul I în anul al II-lea, dacă au obţinut minimum 30 credite de studii transferabile aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ; în caz contrar, studenţii vor fi exmatriculaţi, cu drept de reînmatriculare;
  2. trecerea din anul al II-lea în al III-lea se face dacă au obţinut cumulativ (anii I şi al II-lea) minimum 75 credite de studii transferabile aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ; în caz contrar, studenţii vor fi exmatriculaţi, cu drept de reînmatriculare.

Pentru studenții înmatriculați anterior anului 2016, trecerea din anul al II-lea în al III-lea se face dacă au obținut cumulativ (anii I şi al II-lea) minimum 60 credite de studii transferabile aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ (din care mimimum 15 în anul al II-lea).

Promovarea anului al III-lea este condiţionată de obţinerea, cumulativ (anii I-III), a minimum 180 de credite de studii transferabile aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ, precum şi de promovarea disciplinei Educaţie fizică şi sport; în caz contrar, studenţii pot urma, la cerere, doar în regim cu taxă, anul III suplimentar.

În anul III suplimentar, studenţii se pot înscrie, consecutiv, de maximum două ori; studenţii care nu se înscriu sau care nu promovează a doua oară anul suplimentar vor fi exmatriculaţi. Pe parcursul anului III suplimentar studenţii nu pot beneficia de întrerupere de studii.

Numărul minim de credite de studii transferabile necesar pentru a accede în anul următor nu le cumulează pe cele de la disciplina Educaţie fizică şi sport şi de la disciplinele facultative.

EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR

Evaluarea cunoştinţelor studenţilor se face fie cu note la disciplinele obligatorii şi opţionale, fie cu calificativul admis/respins la disciplinele facultative şi la disciplina Educaţie fizică şi sport. Nota este un număr întreg de la 10 la 1. Nota minimă de promovare este 5. În cazul disciplinelor facultative şi a disciplinei Educaţie fizică şi sport, calificativul admis atestă promovarea. Starea de scutit medical nu influenţează absolvirea studiilor.

Evaluările la disciplinele nepromovate din anii de studiu precedenţi se fac în sesiunile corespunzătoare, conform conţinutului planului de învăţământ aferent promoţiei din care studentul face parte şi fişelor de disciplină.

Pentru disciplinele nepromovate, studentul trebuie să-şi refacă, în anul în care susţine evaluarea, obligaţiile din timpul semestrului. În cazul în care disciplina pentru care trebuie să-şi refacă activitatea nu mai figurează în planul de învăţământ, evaluarea acesteia se va face exclusiv prin examen, nota finală fiind dată de nota obţinută la acesta.

Evaluarea cunoştinţelor la Practica de specialitate se face prin colocviu, cu notă. Nepromovarea colocviului conduce la refacerea activităţii de practică în anul universitar următor.

Studenţii pot susţine, în sesiunea de reprogramare, evaluările de la care au absentat sau pe care nu le-au promovat în cadrul sesiunilor anterioare, indiferent de numărul creditelor acumulate. Evaluările cunoştinţelor în sesiunea de reprogramare se plătesc, exceptând cazul în care studenţii au absentat în sesiunea de examinare corespunzătoare semestrului în care este programată disciplina, conform planului de învăţământ aferent anului universitar în care este înscris; în cazul în care un student este declarat absent în sesiunea de reprogramare, evaluarea ulterioară se va plăti, indiferent de motivul pentru care a absentat.

TAXA TREBUIE ACHITATĂ CU CEL PUŢIN DOUĂ ZILE LUCRĂTOARE ÎNAINTE DE SUSŢINEREA EVALUĂRII LA UNA DINTRE CASIERIILE UNIVERSITĂŢII SAU CU CEL PUŢIN PATRU ZILE LUCRĂTOARE LA GHIŞEELE BĂNCILOR AGREATE DE ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI.

Evaluările din sesiunea de reprogramare se plătesc şi de studenţii care au fost reînmatriculaţi şi nu s-au prezentat în sesiunile normale.

Rezultatele evaluărilor vor fi comunicate studenţilor în maximum o zi de la data susţinerii pentru examenele orale şi, respectiv, în patru zile lucrătoare pentru examenele scrise, cu excepția sesiunii anterioare celei de reprogramare speciale pentru anul III, unde termenul este de două zile.

COMUNICAREA REZULTATELOR SE FACE EXCLUSIV PRIN PAGINA PERSONALĂ A STUDENTULUI.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele evaluărilor prin probe scrise se depun în scris la secretariatul facultăţii, în termen de 48 de ore de la postarea rezultatelor pe pagina personală şi sunt analizate de comisia de rezolvare a contestaţiilor.

INFORMAȚII DE INTERES PENTRU MASTERANZI (EXTRASE DIN REGLEMENTĂRILE A.S.E.)

PROMOVAREA ŞI TRECEREA DE LA UN AN DE STUDIU LA ALTUL

Promovarea unui an de studii este condiţionată de obţinerea a minimum 60 credite de studii transferabile aferente disciplinelor din planul de învăţământ al programului de studii respectiv.

Studenții pot accede în anul următor de studiu fără să realizeze toate creditele de studiu transferabile din anul anterior, după cum urmează:

  1. din anul I în anul al II-lea, dacă au obținut minimum 45 credite de studii transferabile; în caz contrar, studenții vor fi exmatriculați, cu drept de reînmatriculare;
  2. promovarea anului II este condiționată de obținerea, cumulativ (anii I-II), a celor minimum 120 credite de studii transferabile aferente disciplinelor din planul de învățământ; în caz contrar, studenții pot urma, la cerere, anul II suplimentar.

Anul suplimentar se plătește și nu se poate repeta. Pe parcursul anului suplimentar studenții nu pot beneficia de întrerupere de studii. Studenții care nu promovează anul suplimentar vor fi exmatriculați.

EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR

Evaluarea cunoștințelor studenților se face cu note. Nota este un număr întreg de la 10 la 1. Nota minimă de promovare este 5.

Evaluările la disciplinele nepromovate din anul de studiu precedent se fac în sesiunile corespunzătoare conform conținutului planului de învățământ aferent promoției din care studentul face parte și fișelor disciplinelor.

Pentru disciplinele nepromovate, studentul trebuie să-și refacă, în anul în care susține evaluarea, obligațiile din timpul semestrului. În cazul în care disciplina pentru care trebuie să-și refacă activitatea nu mai figurează în planul de învățământ, evaluarea acesteia se va face exclusiv prin examen, nota finală fiind dată de nota obținută la acesta.

Evaluarea cunoștințelor la Practica de specialitate se face prin colocviu, cu notă. Nepromovarea colocviului conduce la refacerea activității de practică în anul universitar următor, pe parcursul anului II suplimentar.

Studenții pot susține, în sesiunea de reprogramare, evaluările de la care au absentat sau pe care nu leau promovat în cadrul sesiunilor anterioare, indiferent de numărul creditelor acumulate. Evaluările cunoștințelor în sesiunea de reprogramare se plătesc, exceptând cazul în care studenții au absentat în sesiunea de examinare corespunzătoare semestrului în care este programată disciplina, conform planului de învățământ aferent anului universitar în care este înscris; în cazul în care un student este declarat absent și în sesiunea de reprogramare, evaluarea ulterioară se va plăti, indiferent de motivul pentru care a absentat. Evaluările din sesiunea de reprogramare se plătesc și de către studenții care au fost reînmatriculați și nu s-au prezentat în sesiunile normale.

TAXA TREBUIE ACHITATĂ CU CEL PUŢIN DOUĂ ZILE LUCRĂTOARE ÎNAINTE DE SUSŢINEREA EVALUĂRII LA UNA DINTRE CASIERIILE UNIVERSITĂŢII SAU CU CEL PUŢIN PATRU ZILE LUCRĂTOARE LA GHIŞEELE BĂNCILOR AGREATE DE ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI.

Rezultatele evaluărilor vor fi comunicate studenților în maximum o zi de la data susținerii pentru examenele orale și, respectiv, în patru zile lucrătoare pentru examenele scrise.

COMUNICAREA REZULTATELOR SE FACE EXCLUSIV PRIN PAGINA PERSONALĂ A STUDENTULUI.

Eventualele contestații cu privire la rezultatele evaluărilor prin probe scrise se depun în scris la secretariatul facultății, în termen de 48 de ore de la postarea rezultatelor pe pagina personală.